குறள் 57: அதிகாரம் 6 – வாழ்க்கைத் துணைநலம்

சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை

மு.வ விளக்க உரை: மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காக்கும் காப்பு முறை என்ன பயனை உண்டாக்கும்?அவர்கள் நிறை என்னும் பண்பால் தம்மைத் தான் காக்கும் கற்பே சிறிந்தது.

சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை: இத்தனை குணங்களும் இருக்கும்படி பெண்ணைச் சிறை வைத்துக் காவல் காப்பதில் பயன் என்ன?பெண்கள் தங்களைத் தாங்களே மன அடக்கத்தால் காக்கும் காவலே முதன்மையானது.

கலைஞர் விளக்க உரை: தம்மைத் தாமே காத்துக்கொண்டு சிறந்த பண்புடன் வாழும் மகளிரை அடிமைகளாக நடத்த எண்ணுவது அறியாமையாகும்.

G.U Pope: What avails the guard of a prison? The chief guard of a woman is her chastity.

Lakshmi Tailoring & Training Centre
Kasturibai Nagar,
Thiyagadurgam 606206
Kallakurichi District
Tamil Nadu

Call Now +9173057 40943

  • No comments yet.
  • Add a review
    error: Content is protected !!